വില:

50/കിലോ

ലഭ്യമായ അളവ്:

40 കിലോ

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

കിഴങ്ങുവിളകള്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

9645829720