വില:

8/എണ്ണം

ലഭ്യമായ അളവ്:

100 എണ്ണം

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

പച്ചക്കറികള്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

9895550323