വില:

2/എണ്ണം

ലഭ്യമായ അളവ്:

800 എണ്ണം

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

പാല്‍, മുട്ട, തേന്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

7356863115