വില:

7/എണ്ണം

ലഭ്യമായ അളവ്:

500 എണ്ണം

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

പാല്‍, മുട്ട, തേന്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

7736420855