കപ്പ

, പത്തനംതിട്ട

Jones Varughese

09447104280

jonesthannickal2018@gmail.com

വില:

16/കിലോ

ലഭ്യമായ അളവ്:

5000 kg കിലോ

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

കിഴങ്ങുവിളകള്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

09447104280