കപ്പ മരച്ചീനി Kappa Tapioca

അങ്കമാലി , എറണാകുളം

ബി വി അഗസ്റ്റിൻ

9495254205

bagreetus@gmail.com

അങ്കമാലി തുറവൂർ കൃഷിയിടത്തിൽ 15 -20 ടൺ വരുന്ന കപ്പ വിളവെടുപ്പിന് പാകമായിനിൽക്കുന്നു.

വില:

14/

ലഭ്യമായ അളവ്:

1500

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

കിഴങ്ങുവിളകള്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

9495254205