മരച്ചീനി

പേരൂര്‍ക്കട, തിരുവനന്തപുരം

Sukumara Pillai

8089017000

mirshad1123@yahoo.co.in

1000 മൂട് കര മരച്ചീനി വിളവെടുപ്പിനു തയ്യാറാണ്

വില:

10/

ലഭ്യമായ അളവ്:

1000

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

കിഴങ്ങുവിളകള്‍

Interested in this Ad? Contact the Seller!

8089017000