ജൈവ വളം

ചേര്‍ത്തല , ആലപ്പുഴ

Vishnu. U

9633362062

vishnu9633362062@gmail.com

ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്ന തിന്

വില:

100/കിലോ

ലഭ്യമായ അളവ്:

കിലോ

ഉല്‍പ്പന്ന വിഭാഗം:

ജൈവ കീടനാശിനികള്‍, വളം

Interested in this Ad? Contact the Seller!

9633362062